Sprawy rozwodowe, alimentacyjne, o ustalenie ojcostwa i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

 

Prowadzę sprawy rozwodowe przed sądami niemieckimi, niezależnie od obywatelstwa mandantów i ich miejsca zamieszkania.

 

Sądy niemieckie są jednak zasadniczo właściwe miejscowo tylko wtedy, jeżeli przynajmniej jedna ze stron ma miejsce stałego pobytu w Niemczech.

 

Do przejęcia i prowadzenia sprawy o rozwód potrzebuję następujące dokumenty:

 

a) Pełnomocnictwo – formularz znajduje się tutaj.

 

b) Jeżeli mandant nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych (wpisowe) i kosztów adwokackich – wypełniony formularz wniosku o pomoc procesową (zwolnienie od kosztów sądowych). Formularz wniosku znajduje się tutaj. Tłumaczenie formularza (tylko jako pomoc do wypełnienia – wypełnić i przesłać należy wersję niemiecką) znajduje się tutaj. Do wypełnionego wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (zarobki, zasiłek itp.).

 

c) Akt zawarcia małżeństwa (oryginał niemiecki lub polski). Jeżeli małżeństwo zostało zawarte w Polsce, to ewentualnie tłumaczenie na język niemiecki, jeżeli akt jest już przetłumaczony przez tłumacza w Niemczech.

 

d) Jeżeli w trakcie sprawy rozwodowej ma być prowadzona sprawa o alimenty na dzieci, to również akty urodzenia dzieci, oraz zaświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły lub studiuje - formularz znajduje się tutaj.

 

e) Kopię posiadanego paszportu lub dowodu osobistego.

 

Jeżeli prowadzenie sprawy rozwodowej, która już zawisła przed sądem niemieckim, zleca mi strona pozwana (Antragsgegner/in = pozwany/a) to potrzebuję dokumenty pod a) i b) oraz ewent. d) i kopie korespondencji otrzymanej z sądu.

 

Naturalnie lepiej jest, jeżeli mogę porozmawiać osobiście z mandanten, który zleca mi prowadzenie sprawy rozwodowej, jednak nie jest to konieczne. Wystarczy, jeżeli otrzymam w/w dokumenty, przy tym pełnomocnictwo można przesłać do mnie faxem, abym mógł rozpocząć postępowanie. Jednak egzemplarz z oryginałem podpisu należy przesłać pocztą na mój adres. Konieczną do wszczęcia i prowadzenia sprawy rozmowę informacyjną mogę przeprowadzić również telefonicznie, dlatego należy podać numer telefonu.

 

Sprawy alimentacyjne przeciwko zobowiązanym do płacenia alimentów zamieszkałym na stałe w Niemczech, prowadzę przed sądami niemieckimi, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania mandantów uprawnionych do alimentacji.

 

Do przejęcia i prowadzenia sprawy o alimenty (ustalenie lub podwyższenie) potrzebuję następujące dokumenty:

 

Wymienione wyżej pod a) i b), oraz

- akt urodzenia dziecka/dzieci,

- akt ślubu z ojcem dziecka, ewent. wyrok rozwodowy,

- zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci,

- zaświadczenie, że uczęszcza do szkoły lub studiuje - formularz znajduje się tutaj.

- jeżeli alimenty zostały już ustalone wyrokiem lub ugodą sądową albo też zobowiązaniem notarialnym, to również ten wyrok lub inny tytuł egzekucyjny,

- adres ojca dziecka/dzieci, jeżeli brak dokładnego adresu, to wskazówki, gdzie może mieszkać, oraz informacje, kiedy ojciec dziecka wyemigrował z Polski, kiedy był ostatni raz w Polsce.

 

W przypadku, gdyby dłużnik nie popadł w zwłokę, tzn. zapłacił natychmiast po moim wezwaniu, moje honorarium - w wysokości do maksimum trzech rat alimentacyjnych - potrącę z otrzymanej kwoty. W przypadku gdybym musiał sprawę oddać do sądu i konieczne było moje stawiennictwo na rozprawie, to ewent. koszta podróży do sądu będę musiał również potrącić z otrzymanej kwoty.

 

Korespondencję prowadzę w języku niemieckim lub polskim.

 

Do otwarcia wyżej podanych formularzy potrzebne są zainstalowane w komputerze programy MS Word 2003 lub nowszy (formularz pod a) i Adobe Reader (formularze pod b). Ten ostatni program można „ściągnąć” za darmo z internetu pod następującym adresem http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2_allversions.html.

 

Potrzebne do prowadzenia sprawy formularze mogę również przesłać pocztą.