Sprawy cywilne:

Do przejęcia i prowadzenia sprawy cywilnej potrzebuję następujące dokumenty:

a)  Pełnomocnictwo – formularz znajduje się tutaj.

b)     Jeżeli mandant nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych (wpisowe) i kosztów adwokackich – wypełniony formularz wniosku o pomoc procesową (zwolnienie od kosztów sądowych). Formularz wniosku znajduje się tutaj. Tłumaczenie formularza (tylko jako pomoc do wypełnienia – wypełnić i przesłać należy wersję niemiecką) znajduje się tutaj. Do wypełnionego wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (zarobki, zasiłek itp.).

c)       Opis sprawy oraz kopie dokumentów dotyczących sprawy.

Naturalnie lepiej jest, jeżeli mogę porozmawiać osobiście z mandanten, który zleca mi prowadzenie sprawy, jednak nie jest to konieczne. Wystarczy, jeżeli otrzymam w/w dokumenty, przy tym pełnomocnictwo można przesłać do mnie faxem, abym mógł rozpocząć postępowanie. Jednak egzemplarz z oryginałem podpisu należy przesłać pocztą na mój adres. Konieczną do wszczęcia i prowadzenia sprawy rozmowę informacyjną mogę przeprowadzić również telefonicznie, dlatego należy podać numer telefonu.